De Ziektewet (ziek uit dienst)

Op 1-1-2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) ingegaan. Door deze wet bent u als werkgever financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek worden. Deze financiële verantwoordelijkheid wordt bewerkstelligd door nieuwe, gedifferentieerde premies voor de Ziektewet en de WGA, waarbij rekening wordt gehouden met de loonsom en de schadelast. In het ergste geval betaalt u 12 jaar lang een hoge(re) gedifferentieerde premie voor een ex-werknemer die slechts enkele dagen voor u heeft gewerkt.
Zorg er daarom voor dat u weet wat dit voor uw bedrijf betekent. Wij helpen u hier graag bij.
 
UITLEG ZIEKTEWET EN WHK BESCHIKKING
Elk jaar ontvangt u in december de zgn. Whk-beschikking van de Belastingdienst. Hierin staan de (gedifferentieerde) premies voor de ZW en de WGA, die u over het komende jaar moet afdragen.
Wat betekent dit voor uw bedrijf? Welke financiële risico’s loopt u? Is het wellicht verstandig om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden of juist niet?
Op basis van de Whk-beschikking maken wij de financiële risico’s bij instroom voor u inzichtelijk aan de hand van de huidige gegevens en mogelijke scenario’s. U ontvangt een uitgebreid rapport dat wij persoonlijk met u bespreken, zodat u precies weet waar uw risico’s liggen en indien nodig, tijdig actie kunt ondernemen.
 
EIGENRISICODRAGEN: DE FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE CONSEQUENTIES
Als werkgever kunt u er voor kiezen om zelf het risico voor de Ziektewet te dragen. In dat geval bent u geen ZW-flex premie verschuldigd aan de Belastingdienst, maar moet u zelf de Ziektewet-uitkeringen betalen en de verzuimbegeleiding en re-integratie regelen. De overweging om Eigenrisicodrager te worden is niet alleen een financiële. Andere belangrijke aspecten zijn uw interne organisatie, beleid en doelstellingen. Wij kunnen u helpen één en ander inzichtelijk te maken en u, waar nodig, te begeleiden in het proces naar het Eigenrisicodragen.
 
VERZEKEREN OF NIET?
Omdat het een (maximum) risico van 104 weken betreft, stelt de wetgever geen eisen met betrekking tot het wel of niet verzekeren van dit risico. Verzekeren is mogelijk, maar meestal in combinatie met verzuimbegeleiding door aangewezen partij. Wij kunnen u hierover adviseren en – desgewenst – diverse verzekeringsmogelijkheden voor u uitzoeken.
 
ZIEK BIJ EINDE CONTRACT
Als het contract van een medewerker eindigt tijdens ziekte (bepaalde tijd contract), komt hij/zij in de ZW. Dat kan voor uw als werkgever financiële consequenties hebben. Daar bovenop bent u, op basis van de Wet Werk en Zekerheid (per 1-7-2015), verplicht om deze werknemer bij einde dienstverband een transitievergoeding te betalen. Wat zijn de consequenties en eventuele alternatieven?
Ook in deze specifieke gevallen kunnen wij u adviseren, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

 
Neem daarom tijdig contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag.