Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Multimediair B.V., al dan niet op declaratiebasis (pensioen)adviezen aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden over “opdrachtgever” wordt gesproken , moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Multimediair B.V. in contractuele relatie staat of komt te staan i.v.m. door Multimediair B.V. te verstrekken adviezen.

1.3 Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door Multimediair niet geaccepteerd.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.

2. OVEREENKOMST.

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de door Multimediair B.V. uitgebrachte offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Multimediair B.V. slechts na diens schriftelijke bevestiging.

2.2 Multimediair B.V. behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

2.4 De door Multimediair B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.5 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is, worden alle werkzaamheden in rekening gebracht op basis van nacalculatie van de bestede uren, afgerond naar boven. Alle tarieven worden verondersteld bij opdrachtgever bekend te zijn.

2.6 Alle termijnen, leveringsdata en dergelijke die door Multimediair B.V. zijn aangegeven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, indicatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken.

2.7 Multimediair B.V. heeft het recht de verstrekte opdracht met vermelding van de naam van de opdrachtgever als referentie aan te wenden, tenzij de opdrachtgever hier vóór het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt en Multimediair B.V. met deze bezwaren instemt.

3. UITVOERING.

3.1 Multimediair B.V. zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk adviseren.

3.2 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Multimediair B.V. het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan het honorarium en eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 6.2 en 10.1 zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. Multimediair B.V. kan de opdracht niet terugnemen indien zij zelf in verzuim is met het nakomen van haar verplichtingen.  

3.4 Multimediair B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect het gevolg is van handelingen van werknemers van opdrachtgever of van derden die door of vanwege opdrachtgever zijn ingehuurd.

3.5 Indien Multimediair B.V., buiten haar schuld om, door onvoldoende toegankelijkheid of bereikbaarheid van informatie en/of producten, met wachttijden wordt geconfronteerd, is Multimediair B.V. gerechtigd de uren die verband houden met het oponthoud aan opdrachtgever op basis van haar op dat tijdstip geldende normale uurtarief door te berekenen.

3.6 Wijzigingen, aanvullingen of correcties van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen zijn voor Multimediair B.V. slechts bindend, indien Multimediair B.V. met deze mutaties schriftelijk heeft ingestemd.

3.7 Indien door omstandigheden die in de risicosfeer van opdrachtgever liggen, meerwerk noodzakelijk is, kan Multimediair B.V. dit meerwerk uitvoeren. Hiervan zal opdrachtgever op de hoogte worden gesteld. De kosten hiervan zullen voor rekening van de opdrachtgever komen.

3.8 Indien opdrachtgever voortzetting van de werkzaamheden buiten de normale werktijden verzoekt, zal Multimediair B.V. waar mogelijk hieraan voldoen. De kosten bedragen de voor de werkzaamheden geldende uurtarieven, vermeerderd met een toeslag van 100% voor avonden en weekenden.

3.9 Indien van een vooraf overeengekomen eenheidsprijs voor de opdracht sprake is, zal alleen het extra tarief in rekening worden gebracht.

3.10 Opdrachtgever wordt geacht de door Multimediair B.V. verleende diensten na uitvoering van de werkzaamheden te hebben geaccepteerd na ondertekening van een opleverdocument. Deze schriftelijke goedkeuring van de werkzaamheden kan niet door opdrachtgever worden onthouden zonder schriftelijke opgave van redenen door opdrachtgever. De door opdrachtgever gegeven redenen moeten dermate zwaarwegend zijn dat ze het niet geven van schriftelijke goedkeuring rechtvaardigen. Indien opdrachtgever geen zwaarwegende redenen kan verstrekken, wordt de goedkeuring geacht te zijn gegeven.

3.11 Opdrachtgever wordt geacht Multimediair B.V. binnen 7 dagen na een schriftelijk verzoek hiertoe in staat te stellen de door Multimediair B.V. verleende diensten na uitvoering aan opdrachtgever op te leveren door het opstellen en ondertekenen van een opleverdocument. Indien opdrachtgever in dit opzicht in gebreke blijft, worden de werkzaamheden van Multimediair B.V. als opgeleverd en afgerond beschouwd.

4. TERMIJNEN VOOR UITVOERING.

4.1 Alle door Multimediair B.V. genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal Multimediair B.V. opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

4.2 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel reeds uitgevoerde fasen (zie artikel 3) met Multimediair B.V. af te rekenen.

5. RECLAMES.

5.1 Eventuele reclames omtrent werkzaamheden worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 14 dagen na de oplevering schriftelijk en aangetekend bij Multimediair B.V. zijn aangemeld.

5.2 Indien naar het oordeel van Multimediair B.V. reclames omtrent producten en/of diensten terecht zijn, zal Multimediair B.V. in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde diensten alsnog conform de opdracht uit te voeren en/of producten te herstellen of opnieuw te leveren, zonder recht op schadevergoeding voor opdrachtgever. 

6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER.

6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Multimediair B.V. staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Multimediair B.V. bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. WIJZIGINGEN EN "MEERWERK":

7.1 Multimediair B.V. zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.

7.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal Multimediair B.V. opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

8. HONORARIUM EN BETALING.

8.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.

8.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft Multimediair B.V. het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van opdrachtnemer enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.

8.3 Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).

8.4 Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium. Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

8.6 Multimediair B.V. zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

8.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan Multimediair B.V. ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Multimediair B.V. de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

8.8 Opdrachtgever zal geen betalingen op facturen inzake de levering van goederen achterhouden of opschorten en/ of verrekenen, ook niet indien opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Multimediair B.V.. 

9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING.

9.1 Multimediair B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Multimediair B.V. redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Multimediair B.V. ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

9.2 Multimediair B.V. is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voorzover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.

10. INSCHAKELING DERDEN.

10.1 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

11. AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING.

11.1 Multimediair B.V. aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 11 blijkt.

11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Multimediair B.V. is Multimediair B.V., indien aan de wettelijke vereisten ter zake het verzuim van Multimediair B.V. is voldaan, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie met inachtneming van het in artikel

11.3 gestelde. Multimediair B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade uit, onder meer doch niet uitsluitend aansprakelijkheid voor aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst. Multimediair B.V. sluit voorts aansprakelijkheid uit voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Multimediair B.V. gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst uitmaakt. De in dit artikel genoemde vormen van schade waarvan de aansprakelijkheid door Multimediair B.V. wordt uitgesloten hebben een niet limitatief karakter zonder dat Multimediair B.V. heeft beoogd een volledige opgave te doen.

11.4 De door Multimediair B.V. te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van die overeenkomst door Multimediair B.V. aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting).

11.5 Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Multimediair B.V. over een periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Multimediair B.V.. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door Multimediair B.V. verleende crediteringen.

11.6 Multimediair B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die hetzij direct hetzij indirect het gevolg is van aantasting door een virus van het netwerk en/of de software en/of de hardware, tenzij in rechte komt vast te staan dat de aanwezigheid van het virus direct verband houdt met de werkzaamheden door Multimediair B.V..  

11.7 In geval van een onrechtmatige daad van Multimediair B.V., of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor Multimediair B.V. aansprakelijk gehouden kan worden, zal schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als een gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van het ontstaan van de schade.

11.8 Multimediair B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die hetzij direct hetzij indirect het gevolg is van werkzaamheden die op uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever zijn verricht en die voorts buiten het bestek van de verleende opdracht vallen.

11.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever direct na het ontstaan van de schade zo spoedig mogelijk deze bij Multimediair B.V. aangetekend en schriftelijk meldt; Opdrachtgever is in ieder geval verplicht de door Multimediair B.V. toegebrachte schade aangetekend en schriftelijk te melden binnen vijf werkdagen nadat de schade door opdrachtgever is ontdekt.

11.10 Opdrachtgever vrijwaart Multimediair B.V. voor aansprakelijkheid van alle vormen van schade waarvoor opdrachtgever en/of Multimediair B.V. aansprakelijk wordt gesteld als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever en Multimediair B.V. daaronder begrepen, die verband houden met de door of vanwege Multimediair B.V. geleverde goederen of diensten. Hieronder valt onder meer doch niet uitsluitend: aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Multimediair B.V. die ter beschikking zijn gesteld aan opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; aanspraken van derden, werknemers van Multimediair B.V. daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf; aanspraken van derden die schade lijden die het gevolg is van een gebrek in door Multimediair B.V. geleverde producten of diensten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever.

11.11 Opdrachtgever vrijwaart Multimediair B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product ,systeem of programmatuur dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Multimediair B.V. geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

12.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, analyses of andere materialen zoals: programmatuur, apparatuur, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Multimediair B.V. . Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

12.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde adviezen of andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Multimediair B.V. bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 14, deze adviezen en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de adviezen en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

12.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de adviezen of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. 

13. ONTBINDING.

13.1 Overeenkomsten tussen Multimediair B.V. en opdrachtgever kunnen zonder meer door Multimediair B.V. worden ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of voorlopig surséance van betaling aanvraagt, door beslaglegging op de eigendommen van de opdrachtgever, bij onder curatele stelling van de opdrachtgever of indien de opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan geheel of gedeeltelijk verliest en wanneer naar het oordeel van Multimediair B.V. inning van bestaande of toekomstige vorderingen in gevaar komt dan wel door opdrachtgever de betaling ervan niet zeker gesteld kan worden.

13.2 In geval van ontbinding door Multimediair B.V. heeft Multimediair B.V. het recht, om naast aanspraak op waardevergoeding van de reeds gedane prestaties, al hetgeen Multimediair B.V. heeft verricht ongedaan te maken, ongeacht haar recht op schadevergoeding.

14. GEHEIMHOUDING.

14.1 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat er geen vertrouwelijke gegevens omtrent de diensten en/of producten dan wel de organisatie van Multimediair B.V. zonder de schriftelijke toestemming van laatstgenoemde aan derden meegedeeld of getoond zal worden.

14.2 Multimediair B.V. zal zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van opdrachtgever geen vertrouwelijke gegevens meedelen of tonen aan derden die opdrachtgever of haar opdrachtgevers betreffen.

15. PERSONEEL.

15.1 Opdrachtgever zal het door Multimediair B.V. ingezette personeel niet in dienstbetrekking nemen of op freelance basis opdrachten verstrekken, noch bij opdrachtgever zelf, noch bij aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen noch zal zij de dienstbetrekking van het door Multimediair B.V. ingezette personeel bij derden actief bevorderen.

15.2 Indien opdrachtgever in gebreke is met het bepaalde in artikel 15.1 verbeurt opdrachtgever ten gunste van Multimediair B.V. een boete gelijk aan het bij Multimediair B.V. laatst genoten jaarsalaris van het betreffende personeelslid.

15.3 Het door Multimediair B.V. ingezette personeel is te allen tijde bevoegd opdrachten te weigeren die de strekking van de opdracht te buiten gaan alsmede opdrachten waarbij het Multimediair B.V. personeel blootgesteld wordt aan gevaren of omstandigheden strijdig met de ARBO wetgeving.

16. OVERMACHT.

16.1 Indien Multimediair B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand

16.2 Indien de overmachttoestand dertig (30) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst uitsluitend voor de toekomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Multimediair B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

16.3 Onder overmacht van Multimediair B.V. wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, verstaan elke van de wil van Multimediair B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Multimediair B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Werkstakingen in het bedrijf van Multimediair B.V. worden daaronder begrepen. 

17. VERVAL VAN RECHT.

17.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens Multimediair B.V. terzake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Multimediair B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

18.1 Alle overeenkomsten tussen Multimediair B.V. en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

18.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van Multimediair B.V. , ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

19. WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN.

19.1 Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.